Stadgar

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING

ORG NR 802422-1999

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

§ 2 Föreningens ändamål och verksamhet

Föreningen har som ändamål att ideellt bedriva fritidsverksamhet för medlemmarnas barn.

§ 3 Styrelsens säte 

Styrelsen har sitt säte i Stockholms stad, Stockholms län.

§ 4 Föreningens organ

Föreningens organ är föreningsstämman, styrelsen och revisorn.

§ 5 Medlemskap 

5.1 Till medlem ska antas alla vårdnadshavare, som har ett eller flera barn inskrivna på Saint-Louis Fritidsverksamhet.

5.2 Varje medlem får vid inträdet i föreningen del av föreningens stadgar och åtar sig att respektera stadgarna samt alla övriga regler avseende föreningens verksamhet. En medlem ska verka för att föreningens ändamål uppfylls. För de fall en medlem inte följer föreningens stadgar eller i övrigt inte uppfyller de krav som gäller för föreningens verksamhet kan medlemmen komma att uteslutas.

§ 6 Avgifter och föreningens inkomster 

Föreningens inkomster består av bidrag från myndigheter, gåvor och avgifter.

§ 7 Utträde 

Medlemskap i föreningen gäller så länge medlemmens barn har en plats i föreningens fritidsverksamhet.

§ 8 Uteslutning 

Medlem får uteslutas ur föreningen om denne har försummat att betala två eller fler avgifter, inte följt föreningens stadgar, motarbetat föreningens verksamhet eller dess ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig. Medlemmen har möjlighet att yttra sig över förslaget om uteslutning inom 14 dagar efter det att medlemmen skriftligen har tagit del av förslaget. I såväl förslaget om uteslutning som i beslutet härom, ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde medlemmen inom tio dagar efter dagen för beslutet.

§ 9 Styrelsen och dess uppgifter

9.1 Styrelsen är, när föreningsstämman inte är samlad, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen ska bestå av minst tre och högst fem styrelseledamöter, varav en ledamot är ordförande, samt två suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv efter ordinarie föreningsstämma och fördelar sinsemellan roller såsom ordförande, vice ordförande och sekreterare. Styrelsens ordförande bör behärska svenska språket väl och bör kunna tala franska. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär det.

9.2 Styrelsens ledamöter och suppleanter utses bland föreningens medlemmar vid ordinarie föreningsstämma och för en mandatperiod om två år. Föreningsstämman ska utse en förstesuppleant och en andresuppleant utifrån antalet röster som respektive suppleant har fått vid röstningen. Till förstesuppleanten utses således den som har erhållit flest röster och som andresuppleanten den som fick näst flest röster. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa ordinarie föreningsstämma.

9.3 Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. Vid styrelseledamots frånvaro, inträder suppleant som ledamot. Varje styrelseledamot har en röst och beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

9.4 Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av föreningsstämman fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter, tillsätta föreningens verksamhetschef och föra räkenskaper samt avge årsredovisning till ordinarie föreningsstämma för det senaste räkenskapsåret, upprätta budget för kommande räkenskapsår samt besluta om uteslutning av medlemmar.

§ 10 Valberedning 

Föreningsstämman ska vid ordinarie föreningsstämma utse en valberedning om två medlemmar. 

§11 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen och av styrelsens ledamöter två i förening samt av den eller dem som styrelsen utser till extern firmatecknare.

§ 12 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på ordinarie föreningsstämma utsedd revisor. Revisionsberättelse ställs till ordinarie föreningsstämma och överlämnas till styrelsen senast 30 dagar före den aktuella stämman. I revisionsberättelsen ska revisorn till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorn väljs på två år.

§ 13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår löper från och med den 1/8 till och med den 31/7.

§ 14 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorn senast två månader före ordinarie föreningsstämma.

§ 15 Föreningsstämma 

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ

§ 16 Ordinarie föreningsstämma 

16.1 Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast sex månader efter räkenskapsårets utgång d v s innan sista januari följande räkenskapsår. Styrelsen tillsänder medlemmarna ett förslag till dagordning tillsammans med kallelsen. Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska ske senast tre veckor före dagen för ordinarie föreningsstämma.

16.2 Alla medlemmar har rösträtt. Rösträtten är personlig men kan utövas genom ombud, mot uppvisande av fullmakt. Ombud kan dock endast företräda en medlem. Ordinarie föreningsstämma är beslutsmässig med det antal medlemmar som är närvarande vid stämman. Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisor. Omröstning och val ska ske öppet, om sluten omröstning inte begärs. För att beslut ska vara giltigt krävs enkel majoritet, d v s minst 1/2 av de vid stämman närvarande medlemmarna måste stödja beslutet, utom för ärenden, som behandlar ändring eller tillägg av stadgar eller föreningens upplösning, där kvalificerad majoritet, d v s minst 2/3 av de vid stämman närvarande medlemmarna måste stödja beslutet, krävs. Vid lika röstetal har ordföranden vid stämman utslagsröst, utom i fråga om val, då avgörandet sker med hjälp av lottning.

16.3 Rektorn för Lycée Français Saint Louis äger rätt att utse en adjungerad ledamot till styrelsen.

16.4 På ordinarie föreningsstämma ska förekomma följande ärenden:

 • Val av stämmoordförande och sekreterare för stämman
 • Upprättande och fastställande av röstlängd (endast vid behov)
 • Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
 • Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 • Fastställande av dagordningen
 • Verksamhetsredogörelse
 • Revisionsberättelse
 • Godkännande av årsredovisningen
 • Fastställande av årsredovisning
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • Fråga om föreningens kommande verksamhet
 • Presentation av budget
 • Val av revisor
 • Val av styrelseledamöter samt suppleanter för kommande mandatperiod om två år
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor

§ 17 Extra föreningsstämma 

Extra föreningsstämma kan avhållas när styrelsen så finner det nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så påkallar genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att stämman ska behandla. Vid extra föreningsstämma får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen.

§ 18 Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av stadgarna fattas av medlemmar vid en föreningsstämma. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen. Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar får dock endast behandlas på förenings-stämma om det lämnats till styrelsen senast fyra veckor före stämman. Till kallelsen till föreningsstämma bifogas förslaget på ändring av stadgarna jämte eventuellt yttrande. För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs beslut på föreningsstämman med kvalificerad majoritet av minst 2/3 av de vid stämman närvarande medlemmarna.

 

§ 19 Upplösning 

19.1 Förslag om föreningens upplösning ska framställas senast tre månader före den föreningsstämma vid vilken frågan om upplösning ska behandlas. Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det stöds av minst 2/3 av de vid stämman närvarande medlemmarna.

19.2 Om föreningen upplöses ska, efter det att föreningens skulder har reglerats, föreningens tillgångar överlämnas till Stiftelsen Lycée Français Saint Louis i Stockholm om inte styrelsen bestämmer annat.

19.3 Kopia av det protokoll, som innehåller beslut om föreningens upplösning, ska därefter sändas till Skatteverket samt till Bolagsverket för avregistrering av föreningen. 

§ 20 Tolkning av stadgarna 

Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening tills frågan avgjorts av föreningsstämman. Stadgarna kommer att översättas till franska enbart för medlemmars förståelse för stadgarnas innehåll. Den franska versionen av stadgarna är således enbart en översättning. Den svenska versionen har således tolkningsföreträde vid eventuella konflikter om tolkningen av stadgarna.

Antagna vid föreningsstämma den 20 maj 2014 och vid extra föreningsstämma den 11 juni 2014.